Bắc Cực Tiếng Anh Là Gì

      204
On three of the four occasions when the ship encountered a polar bear, ivory gulls were also present.

Bạn đang xem: Bắc cực tiếng anh là gì

Unpacking social learning in social-ecological systems: case studies of polar bear và narwhal management.
Similarly, ravens were known lớn be very helpful for polar bear hunters who could benefit from their deceiving capacities.
They had the flesh of fish, birds, & polar bear khổng lồ eat, và had been able khổng lồ reserve sầu some of the ship"s provisions for future needs.
The discussion of effects of the variability of sea ice & teleconnections on krill, blachồng guillemot, penguin, and polar bear populations will be of interest to lớn all polar scientists.
One of the most thrilling incidents was a lion and a polar bear rolling about the floor like a large football.
Nothing could be easier lớn find in thousands of miles of tundra where the only other warm presence is a polar bear và where there is nothing else metallic.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của các biên tập viên capdoihoanhao.vn capdoihoanhao.vn hoặc của capdoihoanhao.vn University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Top 10 Cách Trị Hôi Nách Tận Gốc Tại Nhà An Toàn Hiệu Quả, Hôi Nách Có Chữa Khỏi Được Không

a dark spot on the surface of the sun that appears for a few days or weeks & then disappears

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn capdoihoanhao.vn English capdoihoanhao.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

#verifyErrors

message

qqlive