Gerund và động từ nguyên mẫu trong tiếng anh với bài tập có đáp án

Bài trước capdoihoanhao.vn đang giới thiệu cho chính mình cực kỳ kỹ về kiểu cách thực hiện V-ing với khổng lồ V vào câu rồi. Nếu chúng ta không hiểu bài xích kỹ năng và kiến thức đó thì hãy trở về với học trước nhé. Bài Các dạng thức V-ing với to V vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Gerund và động từ nguyên mẫu trong tiếng anh với bài tập có đáp án

Bài này họ sẽ tiến cho tới làm cho phần luyện tập nhằm bảo đảm an toàn nỗ lực dĩ nhiên kiến thức và kỹ năng nhé.


Bài 1: Chia cồn trường đoản cú vào ngoặc

I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.He agreed _____ (buy) a new car.The question is easy _____ (answer).The man asked me how _____ (get) to the airport.I look forward khổng lồ _____ (see) you at the weekkết thúc.Are you thinking of _____ (visit) London?We decided _____ (run) through the forest.The teacher expected Sarah _____ (study) hard.She doesn’t mind _____ (work) the night shift.I learned _____ (ride) the bike at the age of 5.

Đáp án: 

going khổng lồ buyto answerto lớn getseeingvisitingto lớn runlớn studyworkingkhổng lồ ride


*

Bài 2: Chia đụng từ nghỉ ngơi trong ngoặc

We decided _____ (buy) a new car.They’ve got some work _____ (do).Peter gave sầu up _____ (smoke) .He’d lượt thích _____ (fly) an aeroplane.I enjoy _____ (write) picture postcards.Do you know what _____ (do) if there’s a fire in the shop?Avoid _____ (make) silly mistakes.My parents wanted me _____ (be) trang chủ at 11 o’clochồng.I dream about _____ (build) a big house.I’m hoping _____ (see) Lisa.

Xem thêm: Những Bài Viết Về Tuổi Thơ Ấn Tượng Nhất Hiện Nay, Mảnh Ký Ức Về Tuổi Thơ

Đáp án:

to buy to lớn do smokinglớn flywritingto domakingkhổng lồ bebuildingto lớn see

Bài 3: Chia đụng tự sống trong ngoặc 

The children prefer ( watch) TV lớn ( read) books. The boys lượt thích ( play) games but hate ( do) lessons. Would you like ( go) now or shall we wait till the end? I can’t find my favorite book. You ( see) it? We used ( dream) of a television phối when we (be) small. Would you mind ( show ) me how ( send) an email? He always think about (go) swimming. She dislikes (do) a lot of housework. My children enjoy ( read) books. She looked forward to (see) you.

Đáp án:

watching – reading  playing – doing  lớn go  have sầu …seen  khổng lồ dream – were  showing – khổng lồ send going  doing  reading  seeing

Bài 4: Chia rượu cồn tự ở vào ngoặc

They are used to lớn (prepare) new lessons. By ( work) day và night , he succeeded in ( finish) the job in time. His doctor advised hyên ( give) up ( smoke). Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes. Stop ( argue) and start( work). I like ( think) carefully about things before ( make) decision. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door. Did you succeed in ( solve) the problem? Don’t forget ( lock) the door before (go) to lớn bed. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

Xem thêm: Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Hình Tròn Vo Vo, Cá Lớn Nuốt Cá Bé

Đáp án: 

preparing working – finishing  lớn give up – smoking talking – to eat arguing – khổng lồ work  to lớn think – making  lớn come – standing  solving to lớn lock – going  lớn persuade 

∠ Bài trước: Các dạng thức của “to V” và “V – ing” 

Để rèn luyện nhiều hơn nữa nữa, bạn có thể tậu cho chính mình sách tiếng Anh cơ bản của capdoihoanhao.vn. Đây là cuốn sách tổng đúng theo vừa đủ kiến thức và kỹ năng tiếng Anh không chỉ là về ngữ pháp mà còn là trường đoản cú vựng, vạc âm, giao tiếp. Bộ sách gồm 2 cuốn nắn, in color, đẹp mắt với dày dặn, chắc chắn rằng sẽ là người các bạn sát cánh có ích giúp đỡ bạn đoạt được tiếng Anh.


Chuyên mục: Tổng hợp