đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng anh

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 chương trình new bao gồm đáp án phía trong cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 7 do capdoihoanhao.vn đọc cùng đăng cài. 2 Đề bình chọn Tiếng Anh cuối kì 1 lớp 7 tất cả đáp án gồm nhiều dạng bài xích tập Tiếng Anh khác biệt có lời giải góp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức vẫn học tập tác dụng cùng đạt điểm trên cao vào kì thi tới đây.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng anh

Nhằm giúp những em học sinh tài giỏi liệu ôn thi học tập kì 1 lớp 7, capdoihoanhao.vn reviews Bộ đề chất vấn học kì 1 với tương đối đầy đủ những môn, vẫn là tư liệu hữu ích mang lại thầy cô xem thêm ra đề với những em học viên ôn tập, chuẩn bị kỹ năng cho kì thi thỏa thuận đạt công dụng cao. Chúc những em học tập giỏi.


2 Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh tất cả đáp án


Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 có lời giải - Đề số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. tea

B. sea

C. health

D. team

2. A. listen

B. mind

C. like

D. rice

3. A. wanted

B. visited

C. needed

D. played

4. A. cat

B. cinema

C. classroom

D. carving

II. Choose the odd one out.

1. A. envelope B. stamp C.letter D. coach

2. A. friend B. uncle C. father D. sister

3. A. room B. picture C. house D. apartment

4. A. songbooks B. guitar C. equation D. music

III. Choose the most appropriate word or phrase lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. ............................ milk does she want? - A little.

A. How many

B. How much

C. How often

D. How long

2. In Physics, we learn............................how things work.

A. at

B. about

C. on

D. in

3. Catherine is English &............................


A. so am I.

B. I am too.

C. so vị I.

D. A & B are correct.

4. I"ll soon have sầu a............................

A. 2-week holiday

B. 2-weeks holiday

C. 2- week holidays

D. 2-weeks holidays

5. A holiday by the sea is............................than a holiday in the mountains.

A. good

B. best

C. better

D. the best

6. There are............................expensive sầu new flats next khổng lồ the river.

A. some

B. little

C. much

D. any

7. If you want to lớn find the meaning of new words, you can use a............................

A. picture book

B. story

C. dictionary

D. workbook

8. Most of the children enjoy............................Cartoon Network channel.

A. watch

B. khổng lồ watch

C. are watching

D. watching

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. Where does he live?

-> What ……………………………………………………………………………………..?

2. Your book is newer than my book.

-> My book …………………………………………………………………………….

3. These books are so interesting .

-> What ................................................................................................!

4. Why don’t we go khổng lồ the beach ?

-> What about ........................................................................?


Đáp án Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì lớp 7 số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. C 2. A 3.D 4. B

II. Choose the odd one out.

Xem thêm: Tìm Tọa Độ Giao Điểm Của 2 Đường Thẳng Trong Không Gian, Cách Tìm Tọa Độ Giao Điểm Hai Đường Thẳng

1. D 2. A 3. B 4. C

III. Choose the most appropriate word or phrase to lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. B 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. What is your address?

2. My book is older than your book

3. What interesting books.

4. What about going to the beach?

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 có đáp án - Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

*

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to lớn the passage & fill in the missing information. (2.5 pts)

*

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box lớn complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

*

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big các buổi tiệc nhỏ at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food and everyone (2) __________ và drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at trang chủ.

They (4) _________ và dance. At night, Jachồng (5) ___________ khổng lồ all his friends.

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) lớn complete the sentences. (2.5 pts)

1. How far _______ it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?

A. is B. are C. was D. were

2. In the future, machines _______ all the work for us.

A. are doing B. will vị C. were doing D. do

3. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am khổng lồ 4 pm.

A. worked B. work C. is working D. works


4. I _______ pleased that you và your family are well.

A. am B. do C. was D. will be

5. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year?

A. will B. are C. vì chưng D. is

6. Ba is in his room. He _______ the guitar now.

A. was playing B. played C. is playing D. will play

7. I _______ at Ly Thuong Kiet School last year.

A. study B. studied C. will study D. am studying

8. Next month is Lien"s birthday. She _______ some of her friends to lớn her birthday các buổi tiệc nhỏ.

A. invite B. invites C. is going to invite D. invited

9. John Robinson is an English teacher from Englvà. He _______ for an apartment in Ha Noi for his family now.

A. looks B. is looking C. looked D. will look

10. We _______ soccer after school yesterday.

A. aren"t playing B. won"t play C. don"t play D. didn"t play

IV. WRITING

Write a letter to your friend inviting him/her khổng lồ take part in your birthday tiệc nhỏ. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Date of the các buổi party Place of the các buổi tiệc nhỏ Time of the các buổi party Activities at the buổi tiệc nhỏ Food & drinks

Dear ............,

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Love sầu,

Quoc Anh

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box khổng lồ complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

1 - D; 2 - G; 3 - A; 4 - E; 5 - C;


III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (2.5 pts)

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - B; 10 - D;

IV. WRITING

Write a letter to lớn your friover inviting him/her to take part in your birthday buổi tiệc nhỏ. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Gợi ý 1

Dear Mai,

I want to make a small announcement that next week is my birthday, và it would be great if you can take your time và join us for a small buổi tiệc ngọt at my house. It will be started at 5pm & maybe ended early around 9pm, so I hope it is a suitable time for you và everyone. There will be birthday cake, delicious dishes that are made by my mom, & a lot of candies at the buổi tiệc nhỏ. We can eat & play a lot of fun games afterwards.

Điện thoại tư vấn me if you cannot make it to my party

I am looking forward to hearing from you soon

Love,

Nha.

Xem thêm: Báo Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Và Trên Thế Giới, Tin Quốc Phòng Quân Sự Vũ Khí Quân Đội

Xem chi tiết tại: Viết thiệp mời sinh nhật bằng giờ Anh

Trên đó là tổng thể nội dung của đề thi học kì I lớp 7 môn Tiếng Anh. Mời độc giả tham khảo thêm những tư liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 khác như Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học tập kì 2 lớp 7, Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến đường,.... được update liên tục bên trên capdoihoanhao.vn.

Sau đa số giờ đồng hồ học tập mệt mỏi, có lẽ rằng những bạn sẽ tương đối mệt mỏi. Trong thời điểm này, đừng cầm liên tục học vượt mà lại ảnh hưởng tới niềm tin với sức khỏe phiên bản thân. Hãy giành cho bản thân 1 chút ít thời gian nhằm vui chơi giải trí, thư giãn và giải trí lấy lại tỉnh giấc táo khuyết các bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với phần nhiều bài bác trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của Shop chúng tôi, những bạn sẽ đã đạt được sự thoải mái và dễ chịu nhất, chuẩn bị mang đến bài học chuẩn bị tới:


Chuyên mục: Tổng hợp