Nung baso4 đến khối lượng không đổi

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi đến Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp chứa FeCl2, CuSO4, AlCl3 nhận được kết tủa. Nung kết tủa vào bầu không khí mang lại khối lượng ko đổi, chiếm được hỗn hợp hóa học rắn X. Chất rắn X gồm:

A.

Bạn đang xem: Nung baso4 đến khối lượng không đổi

FeO . CuO, BaSO4

B.Fe2O3, CuO, Al2O3

C.FeO, CuO, Al2O3

D.Fe2O3, CuO, BaSO4


*

dùng Ba(OH)2 dư vào dung dịch xảy ra những phản nghịch ứng:

• Ba(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

• Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

• 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

⇒ các kết tủa chiếm được gồm Fe(OH)2; Cu(OH)2 với BaSO4.

Nung các kết tủa trong ko khí: BaSO4 ―t0→ BaSO4.

4Fe(OH)2 + O2 ―t0→ 2Fe2O3 + 4H2O || Cu(OH)2 ―t0→ CuO + H2O

⇒ chất rắn X thu được cuối cùng là Fe2O3; CuO cùng BaSO4.

Đáp án Dlúc mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch đựng FeCl2, CuSO4, AlCl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa vào không khí đến cân nặng không thay đổi, thu được tất cả hổn hợp chất rắn X. Chất rắn X gồm:

A. FeO . CuO, BaSO4

B. Fe2O3, CuO, Al2O3

C. FeO, CuO, Al2O3

D. Fe2O3, CuO, BaSO4


Chọn đáp án D

sử dụng Ba(OH)2 dư vào dung dịch xảy ra các phản ứng:

• Ba(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

• Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

• 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

⇒ những kết tủa thu được bao gồm Fe(OH)2; Cu(OH)2 và BaSO4.

Nung các kết tủa vào không khí: BaSO4 ―t0→ BaSO4.

4Fe(OH)2 + O2 ―t0→ 2Fe2O3 + 4H2O || Cu(OH)2 ―t0→ CuO + H2O

⇒ hóa học rắn X chiếm được ở đầu cuối là Fe2O3; CuO với BaSO4. Chọn D.


lúc đến Ba(OH)2 dư vào dung dịch cất FeCl2, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa vào bầu không khí cho trọng lượng ko thay đổi, chiếm được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X. Chất rắn X gồm:

A. FeO . CuO, BaSO4

B. Fe2O3, CuO, Al2O3

C. FeO, CuO, Al2O3

D. Fe2O3, CuO, BaSO4


Chọn giải đáp D

dùng Ba(OH)2 dư vào dung dịch xảy ra những bội nghịch ứng:

• Ba(OH)2 + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

• Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

• 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

⇒ những kết tủa thu được tất cả Fe(OH)2; Cu(OH)2 và BaSO4.

Nung các kết tủa trong ko khí: BaSO4 ―t0→ BaSO4.

4Fe(OH)2 + O2 ―t0→ 2Fe2O3 + 4H2O || Cu(OH)2 ―t0→ CuO + H2O

⇒ hóa học rắn X chiếm được sau cuối là Fe2O3; CuO với BaSO4. Chọn D.

Xem thêm: Mc Phan Anh: ‘Vợ Hay Bảo Ai Rước Được Tôi Thì Xin Mời’, Chân Dung Người Vợ Đầy Tật Xấu Của Mc Phan Anh


Lúc mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch cất FeCl2 ; CuSO4 ; AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa mang đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn X. Chất rắn X có :

A. FeO, CuO, BaSO4

B.Fe2O3, CuO, Al2O3

C.FeO , CuO, Al2O3

D.Fe2O3, CuO, BaSO4


Khi đến Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp cất FeCl2; CuSO4; AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa cho trọng lượng không đổi thu được chất rắng X. Chất rắn X gồm:

A. FeO; CuO; BaSO4

B. Fe2O3; CuO; Al2O3

C. FeO; CuO; Al2O3

D. Fe2O3; CuO; BaSO4


Khi đến Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 nhận được kết tủa. Nung kết tủa vào bầu không khí cho đến lúc cân nặng không đổi, chiếm được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm

A. Fe2O3, CuO

B. Fe2O3, CuO, BaSO4

C. Fe3O4, CuO, BaSO4

D. FeO, CuO, Al2O3


khi đến Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp cất FeCl2 CuSO AlCl3 chiếm được kết tủa. Nung kết tủa mang đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắng X. Chất rắn X gồm:

*

*

*

*


khi mang đến Ba(OH)2 dư vào dung dịch đựng FeCl3, CuSO4, A1Cl3 nhận được kết tủa. Nung kết tủa trong không gian cho đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Trong hóa học rắn X gồm:

A. Fe2O3, CuO.

B. Fe2O3, CuO, BaSO4.

C. Fe3O4, CuO, BaSO4.

D. FeO, CuO, A12O3.

Xem thêm: Phản Ứng I2 Và Hồ Tinh Bột + I2, Pthh Của Hồ Tinh Bột Và Iot


Dẫn khí NH3 dư vào 500ml hỗn hợp AlCl3 0,3M; CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M. Sau phản bội ứng chiếm được kết tủa A. Lọc rước kết tủa A rước nung vào không khí mang lại khối lượng ko đổi nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là?

A. 27,65 gam

B. 19,65 gam

C. 18,45 gam

D. 21,25 gam


Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Ta có: nAlCl3= 0,15 mol; nCuCl2= 0,1 mol; nFeCl2= 0,15 mol

AlCl3+ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

FeCl2+ 2NH3+ 2H2O → Fe(OH)2+ 2NH4Cl

CuCl2+ 4NH3 → Cl2

Kết tủa A gồm Al(OH)3: 0,15 mol cùng Fe(OH)2: 0,15 mol

2Al(OH)3 → Al2O3+ 3H2O

2Fe(OH)2 +50% O2 → Fe2O3+2 H2O

Ta gồm m gam chất rắn chứa 0,075 mol Al2O3 với 0,075 mol Fe2O3

→ m= 0,075.102+ 0,075.160= 19,65 (gam)


Cho Mg vào 200ml hỗn hợp A đựng CuSO4 0,5M cùng FeSO4 1M. Sau Khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhận được 12 gam chất rắn X cùng dung dịch Y. Cho hỗn hợp Y tính năng với dung dịch Ba(OH)2 rước dư đến khi hoàn thành các phản ứng thu được kết tủa E. Nung E vào bầu không khí mang lại cân nặng ko thay đổi nhận được b gam chất rắn. Tính b.


Tính tân oán theo PTHH :

Mg + CuSO4 → Cu + MgSO4

Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4

Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4 + Mg(OH)2

Ba(OH)2 + FeSO4 → BaSO4 + Fe(OH)2

Mg(OH)2 → MgO + H2O

2 Fe(OH)2 + ½ O2 → Fe2O3 + 2 H2O

Giả sư hỗn hợp muối bột phản bội ứng hết

=> n Fe = n FeSO4 = 0,2 . 1= 0,2 mol => m Fe = 0,2 . 56 = 11,2 g

=> n Cu =n CuSO4 = 0,2 . 0,5 = 0,1 mol => m Cu = 0,1 . 64 = 6,4 g

=> m chất rắn = 11,2 + 6,4 = 17,6 g > 12 g > 6,4

=> sắt kẽm kim loại sắt dư sau phản ứng Vì CuSO4 bội nghịch ứng trước kế tiếp mới mang lại FeSO4 làm phản ứng

CuSO4 đã hết cùng phản bội ứng cùng với 1 phần FeSO4

12 g = m Cu + m Fe bội phản ứng = 6,4 g + m Fe phản ứng

=> m Fe = 5,6 g => n sắt = 0,1 mol => n FeSO4 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

Theo PTHH : n Mg = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol ( bắng số mol CuSO4 cùng FeSO4 bội phản ứng )

Theo PTHH : n Mg = n MgSO4 = n Mg(OH)2 = n MgO = 0,2 mol

n FeSO4 dư = n Fe(OH)2 = n Fe2O3 . 2 = 0,1 mol

=> n Fe2O3 = 0,1 mol

=> m chất rắn = m Fe2O3 + m MgO = 0,1 . 160 + 0,2 . 40 = 24 g


Đúng 0
Bình luận (0)
capdoihoanhao.vn


Chuyên mục: Tổng hợp